Zarządzenie nr 46/2007

ZARZĄDZENIE  NR 46/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z  dnia 29 czerwca  2007 r.

 

w sprawie zmian budżetu Miasta Piechowice  w  2007 r.

 

Na  podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art.35 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

           

 

z a r z ą d z a m:

 

                                                                       §  1

 

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2007 roku o kwotę           18.600 zł

w tym:

Dział  852 – Pomoc społeczna                                              w wysokości             18.600 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                        w wysokości                3.000 zł      § 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację                  

               własnych zadań bieżących gminy                              w wysokości               3.000 zł

Rozdział 85295– Pozostała działalność                                   w wysokości             15.600 zł

§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację              

               własnych zadań bieżących gminy                              w wysokości             15.600 zł

 

§ 2

 

Zwiększa się plan wydatków budżetowych 2007 roku o kwotę                           18.600 zł

w tym:

Dział  852 – Pomoc społeczna                                              w wysokości             18.600 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                        w wysokości                3.000 zł     

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                    w wysokości                3.000 zł

Rozdział 85295– Pozostała działalność                                   w wysokości              15.600 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                          w wysokości               15.600 zł

 

§ 3

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2007 roku między rozdziałami i paragrafami – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

 

Budżet Miasta Piechowice po wprowadzeniu zmian niniejszym Zarządzeniem osiąga następujące wielkości:

 

 

dochody budżetowe - 11.973.547 zł                            wydatki budżetowe – 12.220.038 zł

 

 

 

                                                          

§  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                              do Zarządzenia nr 46/2007

                                                                                              Burmistrza Miasta Piechowice

                                                                                  z dnia 29 czerwca 2007r.

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2007 roku

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

600

 

 

Transport i Łączność

12.150

12.150

 

60016

 

Drogi publiczne i gminne

50

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

50

 

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywioł.

12.100

12.150

 

 

4270

Zakup usług remontowych

12.100

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

9.150

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

3.000

750

 

 

Administracja Publiczna

500

500

 

75023

 

Urząd Miasta

500

 

 

4740

Zakup mat.papier.do sprzętu druk.

500

 

 

75022

 

Rada Miasta

 

500

 

4740

Zakup mat.papier.do sprzętu druk.

 

500

801

 

 

Oświata i Wychowanie

13.420

13.420

 

80104

 

Przedszkola

13.420

13.420

 

4270

Zakup usług remontowych

13.420

 

4390

Usługi wyk.ekspertyz,analiz,opinii

 

13.420

926

 

 

Kultura Fizyczna i Sport

2.000

2.000

 

92605

 

Kultura Fizyczna i Sport

2.000

2.000

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

2.000

                                     Ogółem

28.070

28.070

                                                                      

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 46/2007

Burmistrza Miasta Piechowice

z dnia 29 czerwca 2007r.

 

 

  1. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem dokonane zostały na podstawie informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa:

a)      pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-III-3050-79/07 z dnia 17.05.2007r. informujące o przyznaniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem środków na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym w  2007 roku.

b)      pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-III-3050-96/07 z dnia 13.06.2007r. informujące o przyznaniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w dziale 852, rozdział 85295, § 2030 w wysokości 15.600 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych wykazane w załączniku nr 1 do zarządzenia wynikają z konieczności zapewnienia realizacji niezbędnych wydatków, które nie znalazły pokrycia w planie i wymagają zmian w klasyfikacji budżetowej.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-07-10 13:53:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-07-10 13:55:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki