Zarządzenie nr 52/2007

ZARZĄDZENIE  NR 52/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z  dnia 31 lipca  2007 r.

 

 w sprawie zmian budżetu Miasta Piechowice  w  2007 r.

 

Na  podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art.35 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

           

 

z a r z ą d z a m:

 

§  1

 

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2007 roku o kwotę

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie w wysokości 12.930 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w wysokości 12.930 zł

§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości  12.930 zł

 

§ 2

 

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2007 roku o kwotę

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie w wysokości 12.930 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w wysokości 12.930 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 12.930 zł

 

§ 3

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2007 roku między rozdziałami i paragrafami – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

 

Budżet Miasta Piechowice po wprowadzeniu zmian niniejszym Zarządzeniem osiąga następujące wielkości:

 

 

dochody budżetowe – 11.986.504 zł wydatki budżetowe – 12.232.968 zł

 

§  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 52/2007

Burmistrza Miasta Piechowice

z dnia 31 lipca 2007r.

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2007 roku

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

750

 

 

Administracja Publiczna

16.700

16.700

 

75023

 

Urząd Miasta

16.700

16.700

 

4740

Zakup mat.papier.do sprzętu druk.

1.500

 

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputer.

 

1.500

 

 

4270

Zakup usług remontowych

13.200

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

13.200

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2.000

 

 

 

4700

Szkolenie pracowników

 

2.000

801

 

 

Oświata i Wychowanie

500

500

 

80101

 

Szkoły Podstawowe

 

400

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

400

400

80110

 

Gimnazja

400

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

80146

 

Dokształcanie i szkolenie nauczyc.

100

100

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

100

4700

Szkolenie pracowników

100

 

852

 

 

Pomoc społeczna

5.400

5.400

 

85202

 

Domy Pomocy Społecznej

5.400

 

 

4330

Zakup usług przez jst.

5.400

 

85219

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

5.400

 

4010

Wynagrodz. osobowe pracowników

 

5.400

                                     Ogółem

22.600

22.600

 

  

 

 

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 52/2007

Burmistrza Miasta Piechowice

z dnia 31 lipca 2007 roku.

 

 

  1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 maja 207 roku nr FS5-4135-22/02/07/433 zwiększony został plan dotacji w dziale 801 rozdział 80195 w wysokości 12.930 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  2. Zmiany wykazane w załączniku dokonane zostały na wniosek kierowników jednostek w celu zapewnienia środków na pokrycie niezbędnych wydatków.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-09-25 12:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-09-25 12:19:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki