☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 28.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 63/2007

ZARZĄDZENIE Nr 63/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 18 września 2007 roku.

 

W sprawie: powołania Komisji odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn.:
„Remont ulicy Świerczewskiego w Piechowicach na odcinku od ulicy
Żymierskiego do przejazdu kolejowego”.” .
 

 

§ 1

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o  samorządzie  gminnym  (tekst jednolity z 2001– Dz.U. Nr 142 poz. 1591 r. z póź. zm.) oraz w związku z pismami  Jeleniogórskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych  Spółka z o.o. w Jeleniej Górze z dnia 17.09.2007 r.,  o zgłoszeniu  zakończenia robót objętych umowami nr RR/341/1/3/07 oraz nr RR/341/1/6/07  powołuję  Komisję odbioru końcowego  w składzie:

 

Andrzej Proczek- Przewodniczący   

Halina Leszczyńska-Himik-  Sekretarz

Rafał Popławski - Członek

Jacek Kubielski - Członek

 

przy udziale:

  • Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – Eugeniusza Bosiackiego,
  • Wykonawcy robót - Jeleniogórskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych  Spółka        z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Dworcowa 26, w szzcególności  Kierownika Budowy –
    Stanisława Dowlasza,
  • zainteresowanych instytucji branżowych tj.: Zakład Usług Komunalnych                     w Piechowicach ul. Dworcowa 26

§ 2

 

  1. Spotkanie komisji odbiorowej  nastąpi w dniu 21 września 2007 r. o godzinie 10:00, na terenie budowy  (w rejonie skrzyżowania  ul.Żymierskiego z ulicą Świerczewskiego).
  2. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący.
  3. Komisja dokonuje oceny wizualnej robót oraz jakościowej na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonanych robót z umową RR/341/1/3/07 z dnia 04.07.2007 r., oraz umową o roboty dodatkowe nr RR/341/1/6/07 z dnia 04.09.2007 r.  a w szczególności z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-10-18 14:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-10-18 15:00:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674