☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 72/2007

ZARZĄDZENIE NR  72/2007

 

BURMISTRZA   MIASTA PIECHOWICE

z dnia  11 października 2007 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. opiniowania wniosków      o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 

 

    Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 1.  Powołuję Komisję Stypendialną w składzie :

 

  •  Halina Pilak                    -        przedstawiciel Urzędu Gminy Piechowice

 

  •  Małgorzta Nowak            -        przedstawiciel Gimnazjum w Piechowicach

 

  •  Halina Chrzanowska        -        przedstawiciel Szkoły Nr 1 w Piechowicach

 

  •  Jolanta Karońska             -        przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy

                                                         Społecznej w Piechowicach

 

  1. Na przewodniczącą Komisji wyznaczam Panią  Halinę Pilak

 

  1. Komisja stypendialna działa w oparciu o regulamin, który stanowi załącznik nr 1 do  zarządzenia oraz kryteriów określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 44/2006 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 10.10.2006 r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Nr  72 z dnia 11 października 2007r.

 

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ

 

 

1. Zasady ogólne

 

1.     Komisja stypendialna jest organem kontroli społecznej w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piechowice.

 

2.     Komisja stypendialna :

 

·        rozpatruje zgłoszone wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego,

 

·        wydaje opinie w sprawie propozycji wysokości stypendium lub zasiłku szkolnego kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku.

 

3.     Komisja stypendialna  przy rozpatrywaniu przedłożonych wniosków kieruje się:

 

·        przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

·        uchwałą Nr 175/XXXIII/2005  z 22 marca 2005 roku Rady Miasta Piechowice w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piechowice

4.     Komisja stypendialna podejmuje decyzję w ciągu miesiąca od dnia       wpłynięcia  wniosku do Urzędu

 

2.  Tryb pracy Komisji

 

1.     Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca  Przewodniczącego ( wskazany przez komisję spośród jej członków ).   

 

2.     Posiedzenia komisji  odbywać się będą w miarę potrzeb.

 

3.     Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swojego składu.

 

4.      Z posiedzenia Komisji stypendialnej sporządza się protokół i listę obecności wg formy ustalonej przez Przewodniczącego Komisji.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-10-25 12:33:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-10-25 12:45:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674