Zarządzenie nr 82/2007

ZARZĄDZENIE NR 82/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 27 listopada 2007 roku

 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród i premii pracownikom Urzędu Miasta w Piechowicach.

 

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustalam Regulamin przyznawania nagród i premii dla pracowników Urzędu Miasta w Piechowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zobowiązuję Sekretarza Miasta do zapoznania wszystkich pracowników Urzędu z treścią ustalonego Regulaminu.

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie nr 21/03 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 4.04.2003 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród i regulaminu ich przyznawania.

 

§ 4

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-11-29 11:08:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-11-29 11:09:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki