Zarządzenie nr 93/2007

ZARZĄDZENIE Nr 93/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 17 grudnia 2007 roku.

 

w sprawie: powołania Komisji odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn.:
                  
„Remont murów oporowych na potoku Mała Kamienna przy ulicy Górnej
                   w Piechowicach” .
 

 

§ 1

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o  samorządzie  gminnym  (tekst jednolity z 2001– Dz.U. Nr 142 poz. 1591 r. z póź. zm.) oraz w związku z pismem  Przedsiębiorstwa Melioracji i Inżynierii Środowiska „EKO-MEL” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze z dnia 17.12.2007 r., znak TP 40/106/07 o zgłoszeniu  zakończenia robót objętych umową nr RR/341/1/7/07 zawartą w dniu 14.11.2007 r.   powołuję  Komisję odbioru końcowego  w składzie:

 

Krystyna Chmielewska -  Przewodnicząca   

Halina Leszczyńska-Himik - Sekretarz

Jacek Kubielski  - Członek

 

przy udziale:

  • Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – mgr inż. Adama Walentka,
  • Wykonawcy robót – Przedsiębiorstwa Melioracji i Inżynieriii Środowiska „EKO-MEL” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze
  • zainteresowanych instytucji branżowych tj.: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Zarząd Zlewni Bobru i Łaby, Nysy Łużyckiej , Bystrzycy i Kaczawy w Jeleniej Górze,  Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach,

§ 2

 

  1. Spotkanie komisji odbiorowej  nastąpi w dniu 20 grudnia 2007 r. o godzinie 10:00, na terenie budowy  przy ulicy Górnej w Piechowicach.
  2. Pracami komisji kieruje jej Przewodnicząca.
  3. Komisja dokonuje oceny wizualnej robót oraz jakościowej na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonanych robót z umową RR/341/1/7/07 z dnia 14.11.2007 r., a w szczególności z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-12-20 16:38:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-12-20 16:40:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki