Uchwały Rady Miasta Piechowice 2008r.

UCHWAŁA NR 120/XIX/08 Rady Miasta Piechowice z 24 stycznia 2008r.  w sprawie zmiany do uchwały nr 92/XV/07 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 października 2007r. dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice.

 

UCHWAŁA NR 121/XIX/08 Rady Miasta Piechowice z 24 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piechowice

 

UCHWAŁA NR 122/XIX/08 Rady Miasta Piechowice z 24 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piechowice

 

UCHWAŁA NR 123/XIX/08 Rady Miasta Piechowice z 24 stycznia 2008r. w sprawie określenia miesięcznej odpłatności za korzystanie za świadczeń przedszkoli samorządowych w zakresie przekraczającym podstawę programową oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym funkcjonującym w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Piechowicach.

 

UCHWAŁA NR 124/XIX/08 Rady Miasta Piechowice z 24 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piechowice

UCHWAŁA NR 125/XX/08 Rady Miasta Piechowice z 28 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnego Miasta Piechowice

 

UCHWAŁA NR 126/XX/08 Rady Miasta Piechowice z 28 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Piechowice na lata 2008-2013

 

 

UCHWAŁA NR 127/XX/08 Rady Miasta Piechowice z 28 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków PO EWT Polska-Czechy na lata 2007-2013

 

UCHWAŁA NR 128/XX/08 Rady Miasta Piechowice z 28 lutego 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta Piechowice na 2008 rok.

 

UCHWAŁA NR 129/XX/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie rozwiązania Komisji Doraźnej ds. Wydatkowania Środków Unijnych i Współpracy Partnerskiej.

 

UCHWAŁA NR 130/XXI/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 marca 2008r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miasta Piechowice, zakresów ich działania i składów osobowych.

 

UCHWAŁA NR 131/XXI/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości będących własnościa Gminy Miejskiej Piechowice.

 

UCHWAŁA NR 132/XXI/08 Rady Miasta Piechowice z 27 marca 2008r. w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczucieli

UCHWAŁA NR 133/XXI/08 Rady Miasta Piechowice z 27 marca 2008r. w sprawie zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Piechowicach przy ul. Cmentarnej.

UCHWAŁA NR 134/XXI/08 Rady Miasta Piechowice z 27 marca 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum, w szkole podstawowej i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piechowice

 

UCHWAŁA NR 135/XXI/08 Rady Miasta Piechowice z 27 marca 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 115/XVIII/07 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Piechowice na 2008 rok.

 

UCHWAŁA NR 136/XXI/08 Rady Miasta Piechowice z 27 marca 2008r. w sprawie  zmiany budżetu Miasta Piechowice na 2008 rok.

 

UCHWAŁA NR 137/XXII/08 Rady Miasta Piechowice z 29 kwietnia 2008r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice.

 

UCHWAŁA NR 138/XXIII/08 Rady Miasta Piechowice z 27 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta Piechowice na 2008 rok.

 

 

UCHWAŁA NR 139/XXIII/08 Rady Miasta Piechowice z 27 maja 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

UCHWAŁA NR 140/XXIII/08 Rady Miasta Piechowice z 27 maja 2008r. w sprawie uchwalenia programu usuwania wyrobóow zawierających azbest z terenu gminy Piechowice

 

UCHWAŁA NR 141/XXIII/08 Rady Miasta Piechowice z 27 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miajskiej Piechowice.

 

UCHWAŁA NR 142/XXIII/08 Rady Miasta Piechowice z 27 maja 2008r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Piechowice.

 

UCHWAŁA NR 143/XXIII/08 Rady Miasta Piechowice z 27 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

UCHWAŁA NR 144/XXIII/08 Rady Miasta Piechowice z 27 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice.

 

UCHWAŁA NR 145/XXIII/08 Rady Miasta Piechowice z 27 maja 2008r. w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Piechowice. 

 

UCHWAŁA NR 146/XXIII/08 Rady Miasta Piechowice z 27 maja 2008r. w sprawie powołania Sekretarza Miasta Piechowice.

 

UCHWAŁA NR 147/XXIII/08 Rady Miasta Piechowice z 27 maja 2008r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta do Kapituły Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice.

 

UCHWAŁA NR 148/XXIII/08 Ray Miasta Piechowice z 27 maja 2008r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do ustalenia cennika opłat za użytkowanie cmentarza oraz cennika opłat za usługi pogrzebowe na terenie Cmentarza Komunalnego w Piechowicach.

 

UCHWAŁA NR 149/XXIII/08 Rady Miasta Piechowice z 28 maja 2008r. w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice.

 

UCHWAŁA NR 150/XXIV/08 Rady Miasta Piechowice z 12 czerwca 2008r. w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice.

 

UCHWAŁA NR 151/XXIV/08 Rady Miasta Piechowice z 12 czerwca 2008r. w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice.

 

UCHWAŁA NR 152/XXIV/08 Rady Miasta Piechowice z 12 czerwca 2008r. w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice.

 

UCHWAŁA NR 153/XXIV/08 Rady Miasta Piechowice z 12 czerwca 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

UCHWAŁA NR 154/XXIV/08 Rady Miasta Piechowice z 12 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Pioechowice na 2008 rok.

 

 

UCHWAŁA NR 155/XXV/08 Rady Miasta Piechowice z 10 lipca 2008r.  w sprawie uchwalenia cennika opłat w zakresie usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach.

 

UCHWAŁA NR 156/XXV/08 Rady Miasta Piechowice z 10 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach.

 

UCHWAŁA NR 157/XXV/08 Rady Miasta Piechowice z 10 lipca 2008r. w sprawie dopłaty do cen odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców.

 

UCHWAŁA NR 158/XXV/08 Rady Miasta Piechowice z 10 lipca 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.

 

UCHWAŁA NR 159/XXV/08 Rady Miasta Piechowice z 10 lipca 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 115/XVIII/07r. z 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta Piechowice na 2008 rok.

 

UCHWAŁA NR 160/XXV/08 Rady Miasta Piechowice z 10 lipca 2008r. w sprawie zmian  budżetu miasta Piechowice na 2008 rok. 

 

UCHWAŁA NR 161/XXV/08 Rady Miasta Piechowice z 10 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2008r.

 

UCHWAŁA NR 162/XXVII/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.

 

UCHWAŁA NR 163 /XXVII/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w  sprawie  nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miejską Piechowice nieruchomości stanowiącej własność Violetty i Pawła Jakuba Zackiewiczów.

 

UCHWAŁA NR 164/XXVII/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w  sprawie zamiany nieruchomości.

 

UCHWAŁA NR 165/XXVII/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Piechowice.

 

UCHWAŁA  NR 166/XXVII/2008 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


UCHWAŁA  Nr 167/XXVII/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 139/XXIII/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 maja 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz w sprawie zmiany uchwały nr 153/XXIV/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


UCHWAŁA   Nr 168/XXVII/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego

 

UCHWAŁA   Nr 169/XXVII/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Piechowice na 2008 rok

 

UCHWAŁA NR 170/XXVII/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie załątwienia skargi na działąlność Burmistrza.

 

UCHWAŁA Nr 171/XXVIII/08 Rady Miasta Piechowice z 30 września 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymaia czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.

 

UCHWAŁA Nr 172/XXVIII/08 Rady Miasta Piechowice z 30 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.

 

UCHWAŁA nr 173/XXVIII/08 Rady Miasta Piechowice z 30 września 2008r. w sprawie nadania i zmiany nazwy ulicy.

 

UCHWAŁA nr 174/XXVIII/08 Rady Miasta Piechowice z 30 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/08 zmieniającj uchwałę nr 115/XVIII/07 w sprawie budżetu Miasta Piechowice.

 

 

UCHWAŁA nr 175/XXVIII/08 Rady Miasta Piechowice z 30 września 2008r.w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2008 rok.

 

 

UCHWAŁA NR 176/XXVIII/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 września 2008r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

 

UCHWAŁA NR 177/XXIX/08 Rady Miasta Piechowice z 24 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Piechowice na 2008 rok.

 

UCHWAŁA NR 178/XXX/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 130/XXI/08 z 27 marca 2008r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Piechowice, zakresu ich działania i składów osobowych.

 

UCHWAŁA NR 179/XXX/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 października 2008r. w sprawie określenia górnych stawk opłat  ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiornikó bezodpływowych.

 

UCHWAŁA NR 180/XXX/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżwy nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Piechowice.

 

UCHWAŁA NR 181/XXX/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Nowa szansa", finansowanego ze środków Euripejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Miasta Piechowice.

 

UCHWAŁA NR 182/XXX/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobierana jest opłąta miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminó jej platności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

UCHWAŁA NR 183/XXX/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku.

 

UCHWAŁA NR 184/XXX/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 października 2008r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Piechowice.

 

UCHWAŁA NR 185/XXX/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów. 

 

UCHWAŁA NR 186/XXX/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Piechowice na 2008 rok.

 

UCHWAŁA NR 187/XXX/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 października 2008r.- uchwała objęta tajemnicą skarbową (treść niejawna).

 

UCHWAŁA NR 188/XXXI/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 90/XIV/07 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 września 2007r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Piechowice do spółki z ograniczoną odpowiedzisalnością "Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji" z siedzibą w Bukowcu.

 

UCHWAŁA NR 189/XXXI/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Piechowice do spółki pod nazwą "Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji" z siedzibą w Bukowcu i wniesienie do niej wkładu pieniężnego i niepieniężnego(aportu).

 

 

UCHWAŁA NR 190/XXXI/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego "Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji".

 

UCHWAŁA NR 191/XXXI/08  Rady Miasta Piechowice z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zasad przystąpienia Gminy Miejskiej Piechowice do Spółki "Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji" z siedzibą w Bukowcu.

 

UCHWAŁA NR 192/XXXI/08 Rady Miasta Piechowice z 14 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

 

UCHWAŁA NR 193/XXXII/08 Rady Miasta Piechowice z 27 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Karkonoskich.

UCHWAŁA NR 194/XXXII/08 Rady Miasta Piechowice z 27 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia rocznego progrmu współpracy Gminy Piechowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku.

 

UCHWAŁA NR 195/XXXII/08 Rady Miasta Piechowice z 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia najniższych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zakłądzie Usług Komunalnych w Piechowicach.

 

UCHWAŁA NR 196/XXXII/08 Rady Miasta Piechowice z 27 listopada 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach do załątwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie prowadzenia postępowania wobec dłużnikó alimentacyjnych.

UCHWAŁA NR 197/XXXII/08 Rady Miasta Piechowice z 27 listopada 2008r. w sprawie budżetu Miasta Piechowice na 2008 rok.

 

UCHWAŁA Nr 198/XXXIII/08 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 199/XXXIII/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.

Uchwała Nr 200/XXXIII/2008 Rady Miasta Piechowice z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice na podstawie art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Uchwała Nr 201/XXXIII/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 10 grudnia 2008 rokuw sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice na czas oznaczony powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony

Uchwała Nr 202/XXXIII/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice

Uchwała Nr 203/XXXIII/2008 Rady Miasta Piechowice z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice w zakresie jednostki strukturalnej Piechowice  – obszar planistyczny „C” 

Uchwała Nr 204/XXXIII/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 10 grudnia 2008 roku w  sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice służebnością gruntową

UCHWAŁA NR 205/XXXIV/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XXIII/2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

UCHWAŁA Nr 206/XXXIV/08 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2009.

 

UCHWAŁA NR  207/XXXIV/08 RADY MIASTA  PIECHOWICE z  dnia 30 grudnia  2008r. w  sprawie zmiany Uchwały nr 115/XVIII/07 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Piechowice na 2008 rok.

 

UCHWAŁA  Nr 208/XXXIV/08 RADY  MIASTA  PIECHOWICE z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Piechowice na 2008 rok

 

UCHWAŁA   Nr 209/XXXIV/08 RADY  MIASTA  PIECHOWICE z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008
 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2008-02-14 09:48:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Soszka Katarzyna
(2009-05-22 15:12:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki