☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Niedziela 03.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego- MOPS

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach

ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

 

Wymagania :

 

-        dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

-        ukończone studia wyższe o kierunku praca socjalna

-        znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

-        obsługa komputera.

 

 

Wymagania pożądane :

 

-        Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.

-        Umiejętność pracy w zespole.

-        Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność.

-        Umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej Klientów pomocy społecznej.

-        Nienaganna opinia z poprzedniego miejsca pracy.

-        Znajomość terenu Gminy Piechowice

-        Znajomość oprogramowania POMOST

Mile widziane doświadczenie z zakresu pisania programów o dofinansowanie ze środków UE oraz doświadczenie w pracy na proponowanym stanowisku .

 

 Zakres wykonywanych zadań :

 

-        Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

-        Kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej.

-        Praca socjalna.

 

Wymagane dokumenty :

 

-        Podanie o przyjęcie do pracy z dokładnym adresem i telefonem.

-        CV ze zdjęciem.

-        List motywacyjny.

-        Poświadczony za zgodność odpis dyplomu  potwierdzającego wykształcenie.

-        Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

-        Kopie świadectw pracy, ewentualnie opinie z zakładów pracy.

-        Zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku.

-        Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo  popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych ).

 

 

 

 V Termin składania dokumentów :

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MOPS Piechowice lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 31.03.2008 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach”.

Dokumenty, które wpłyną do MOPS po dniu  nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące naboru umieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piechowice oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piechowice i MOPS Piechowice.

Spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym  terminie zostaną wyłonione osoby, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O wynikach postępowania zostaną powiadomieni wszyscy kandydaci biorący udział w rozmowie kwalifikacyjnej, po zakończeniu postępowania konkursowego. Ponadto wszelkie informacje dotyczące postępowania, w tym wyniki poszczególnych etapów zastana umieszczone na stronie BIP Piechowice.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV, powinny być

opatrzone klauzulą : ,, Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych

osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / dz. U. Nr 101, poz. 926

z późn. zm./”.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2008-03-14 15:35:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2008-03-18 15:19:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674