☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Niedziela 03.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. windykacji i księgowości podatkowej


OGŁOSZENIE O NABORZE
 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Miasta Piechowice
ogłasza nabór kandydatów na

 

stanowisko ds. windykacji i księgowości podatkowej

 

 


Wymagania niezbędne:

 

1. obywatelstwo polskie,
2.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa umyślne,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
5. wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości sektora finansów publicznych,
6. wykształcenie średnie lub pomaturalne ekonomiczne i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości sektora finansów publicznych,
7. znajomość ustaw:
- ordynacja podatkowa,
- o samorządzie gminnym,
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- o finansach publicznych,
- o rachunkowości,
8. biegła znajomość obsługi komputera i sieci internetowej,
9. wysoka kultura osobista.


 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetu gminy.
2. Prowadzenie rejestru podatników.
3. Prowadzenie egzekucji dochodów gminy.
4. Prowadzenie postępowania w sprawie udzielania ulg i zwolnień podatkowych.
5. Prowadzenie postępowania w zakresie udzielenia pomocy publicznej.
6. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportu.
7. Sporządzanie sprawozdań budżetowych.
8. Przygotowywane projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.

 


Wymagane dokumenty:

 

1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2. list motywacyjny
3. dokumenty poświadczające wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
4. kserokopie świadectw pracy,
5. kwestionariusz osobowy,
6. kserokopia innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
7. aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8. zaświadczenie o stanie zdrowia


  

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Piechowicach bądź przesłać przesyłką na adres Urząd Miasta Piechowice ul. Żymierskiego 49 z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko ds. windykacji i księgowości podatkowej” w terminie do 02.04.2008 r. do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Piechowice piechowice.bip.pbox.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 ( Dz. U z 2001r nr 142, poz. 1593 ze zmianami ).”

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2008-03-26 08:55:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2008-03-26 09:00:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674