Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 20.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

28-08-2008 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Piechowice 28-08-2008

Burmistrz Miasta Piechowice
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Piechowicach. Przetarg odbędzie się w dniu 03.10.2008r. od godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice przy ul. Żymierskiego nr 49 (na parterze pok. nr 4).

 1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.
 2. Termin zabudowy działek wynosi – pięć lat przy czym rozpoczęcie budowy, za które uważa się wylanie ław fundamentowych powinno nastąpić w terminie dwóch lat licząc od dnia podpisania umowy sprzedaży.
 3. Nabywcy działek ponoszą koszty umowy notarialnej oraz wpisu do księgi wieczystej.
 4. Forma własności – sprzedaż na własność.
 5. Przedmiotem przetargu będą następujące nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy:
   

  I. Nieruchomość niezabudowana działka nr 108 o pow. 5437m2, AM-1, położona w Piechowicach, obręb: 0007 (Michałowice) przy ul. Kolonijnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00078273/9:
  drugi przetarg rozpocznie się o godz. 9.00,

  • przeznaczona na cele rekreacyjne bez obowiązku zabudowy,
  • w planie zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Michałowice w Piechowicach działka przeznaczona jest na cele  terenów otwartych z przewagą zieleni niskiej (symbol planu 1Z),
  • cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) wynosi – 43.920,00 zł,
  • nabywca działki będzie obciążony kosztami postępowania 1.551,95 zł,
  • nieruchomość położona jest na terenie projektowanych obszarów Natura 2000 dla obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) – nazwa obszaru Karkonosze,
  • przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna linia niskiego napięcia.

   

  II. Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 180/5 o pow. 664m2, AM-2, położona w Piechowicach, obręb: 0005 przy ul. Reja, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00065473/7:

  • przetarg rozpocznie się o godz. 9.15,
  • przeznaczona na cele rekreacyjne bez obowiązku zabudowy,
  • w planie zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice - Południe działka położona jest na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej (symbol planu Mi),
  • cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) wynosi – 31.720,00 zł,
  • nabywca działki będzie obciążony kosztami postępowania  w kwocie 969,33 zł,
  • nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia służebności gruntu na rzecz każdoczesnego właściciela sieci wodociągowej o przekroju Ø250 i Ø100,
  • nabywca będzie zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do istniejącego hydrantu.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie z 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. Nr 167 poz.1758 z 27.07.2004r.).
 7. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić w terminie do dnia 29.09.2008r. na konto Urzędu Miasta Piechowice Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Jelenia Góra nr 65 2030 0045 1110 0000 0080 3550.
 8. Przed otwarciem przetargu należy przedstawić komisji przetargowej dowody wpłaty wadium oraz dowody osobiste.
 9. Minimalne postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej  działki, po zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zostanie zwrócone.
 11. Po wygraniu przetargu nabywca zobowiązany jest wpłacić pozostałą kwotę wraz kosztami postępowania, w terminie 14-tu dni licząc od dnia podpisania protokołu z przetargu. Niedotrzymanie terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni się niebyłym.
 12. W przypadku rezygnacji z kupna nieruchomości  (po wygraniu przetargu) wadium przepada.
 13. Przetarg odbędzie się w formie licytacji ustnej.
 14. Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony protokół.
 15. Ustala się miesięczny termin podpisania aktu notarialnego.
 16. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w terminie do dnia 03.10.2008r. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Piechowice.

Szczegółowe informacje na temat warunków i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Piechowice przy ul. Żymierskiego nr 49 w pok. nr 17 tel. 075-75-48-916.”

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2008-08-28 13:58:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2008-08-28 14:07:23)
 
 
ilość odwiedzin: 2463663

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X