Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 20.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Piechowice, dnia 15.09.2008r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta Piechowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Piechowicach. Przetarg odbędzie się w dniu 20.10.2008r. od godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice przy ul. Żymierskiego nr 49 (na parterze pok. nr 4).

1. Przedmiotem drugiego przetargu są nieruchomości gruntowe objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice.
2. Termin zabudowy (zagospodarowania) działek wynosi – pięć lat przy czym rozpoczęcie budowy, za które uważa się wylanie ław fundamentowych powinno nastąpić w terminie dwóch lat licząc od dnia podpisania umowy sprzedaży.
3. Nabywcy działek ponoszą koszty umowy notarialnej oraz wpisu do księgi wieczystej.
4. Forma własności – sprzedaż na własność.
5. Przedmiotem przetargu będą następujące nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy:

I. Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 52/11 o pow. 1187m2, AM-1, położona w Piechowicach, obręb: 0008 przy ul. Sudeckiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00041968/0:
· przetarg rozpocznie się o godz. 900,
· przeznaczona na cele rekreacyjne bez obowiązku zabudowy,
· w planie zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice - Południe działka położona jest na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej (symbol planu Mi),
· cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) do drugiego przetargu została obniżona o 20% i wynosi – 41.187,20  zł,
· nabywca działki będzie obciążony kosztami postępowania  w kwocie 486,60 zł,
· na terenie działki występuje drzewo wskazane do ochrony.

II. Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 52/10 o pow. 1827m2, AM-1, położona w Piechowicach, obręb: 0008 przy ul. Sudeckiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00041968/0:
· przetarg rozpocznie się o godz. 915,
· przeznaczona na cele rekreacyjne bez obowiązku zabudowy,
· w planie zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice - Południe działka położona jest na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej (symbol planu Mi),
· cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) do drugiego przetargu została obniżona o 20% i wynosi – 56.998,40 zł,
· nabywca działki będzie obciążony kosztami postępowania  w kwocie 2.987,60 zł.

III. Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 483/4 o pow. 1336m2, AM-7, położona w Piechowicach, obręb: 0008, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00050358/7:
· przetarg rozpocznie się o godz. 930,
· przeznaczona pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego (symbol planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice - Południe MN),
· cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) do drugiego przetargu została obniżona o 10% i wynosi – 55.119,60 zł,
· nabywca działki będzie obciążony kosztami postępowania  w kwocie 1.279,60 zł,
· nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia służebności gruntu na rzecz każdoczesnego właściciela sieci wodociągowej o przekroju Ø 200.


IV. Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 483/3 o pow. 1087m2, AM-7, położona w Piechowicach, obręb: 0008, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00050358/7:
· przetarg rozpocznie się o godz. 1045,
· przeznaczona pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego (symbol planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice - Południe MN),
· cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) do drugiego przetargu została obniżona o 10% i wynosi – 45.018,00 zł,
·  nabywca działki będzie obciążony kosztami postępowania  w kwocie 1.279,60 zł,
· nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia służebności gruntu na rzecz każdoczesnego właściciela sieci wodociągowej o przekroju Ø 200.

V. Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 483/1 o pow. 3536m2, AM-7, położona w Piechowicach, obręb: 0008, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00050358/7:
· przetarg rozpocznie się o godz. 1000,
· przeznaczona na cele działalności gospodarczej,
· w planie zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice - Południe działka położona jest na terenie przeznaczonym na cele działalności gospodarczej - usługi komercyjne, rzemiosło usługowe i produkcyjne, drobna wytwórczość, bazy składy, magazyny (symbol planu P-U).
· cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) wynosi – 150.000,00 zł,
· nabywca działki będzie obciążony kosztami postępowania  w kwocie 1.279,60 zł,
· przez teren nieruchomości przebiega sieć gazowa o średnicy Ø 90.

VI. Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 106/1 o pow. 1946m2, AM-2, położona w Piechowicach, obręb: 0008 przy ul. Nadrzecznej, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr 53005:
· przetarg rozpocznie się o godz. 1030,
· przeznaczona pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
· w planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej (symbol planu 16 Mi,MN),
· cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) wynosi – 37.576,00 zł,
· nabywca działki będzie zobowiązany do wyłączenia gruntu z użytkowania rolniczego (RIVb-372m2, PsIV-1027m2, LsIV-241m2 i Bp-306m2).

VII. Nieruchomość niezabudowana działka nr 120 o pow. 2452m2, AM-1, położona w Piechowicach, obręb: 0007 (Michałowice) przy ul. Kolonijnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00078274/6:
· przetarg rozpocznie się o godz. 1100,
· przeznaczona na cele rekreacyjne bez możliwości zabudowy,
· w planie zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Michałowice w Piechowicach działka położona jest na terenie przeznaczonym na cele usług z zielenią towarzysząca (symbol planu 8Uz),
· cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) do drugiego przetargu została obniżona o 20% i wynosi – 15.379,20 zł,
· nabywca działki będzie obciążony kosztami postępowania 1.551,95 zł,
· nieruchomość położona jest na terenie projektowanych obszarów Natura 2000 dla obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) – nazwa obszaru Karkonosze.
· przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia oraz zlokalizowana jest słupowa stacja transformatorowa.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie z 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. Nr 167 poz.1758 z 27.07.2004r.).
7. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić w terminie do dnia 15.10.2008r. na konto Urzędu Miasta Piechowice Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Jelenia Góra nr 65 2030 0045 1110 0000 0080 3550.
8. Przed otwarciem przetargu należy przedstawić komisji przetargowej dowody wpłaty wadium oraz dowody osobiste.
9. Minimalne postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej  działki, po zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
10. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zostanie zwrócone.
11. Po wygraniu przetargu nabywca zobowiązany jest wpłacić pozostałą kwotę wraz kosztami postępowania, w terminie 14-tu dni licząc od dnia podpisania protokołu z przetargu. Niedotrzymanie terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni się niebyłym.
12. W przypadku rezygnacji z kupna nieruchomości  (po wygraniu przetargu) wadium przepada.
13. Przetarg odbędzie się w formie licytacji ustnej.
14. Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony protokół.
15. Ustala się miesięczny termin podpisania aktu notarialnego.
16. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w terminie do dnia 20.10.2008r. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Piechowice oraz zostanie opublikowane w prasie lokalnej.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2008-09-15 20:27:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2008-09-15 20:28:21)
 
 
ilość odwiedzin: 2463636

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X