Obwieszczenie

Piechowice, dnia 22 grudnia 2008r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jednostki strukturalnej Piastów w Piechowicach

na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 170/XXX/2005 Rady Miejskiej w Piechowicach 
z dnia 22 lutego 2005r. z późn. zmianami

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piastów w Piechowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 05 stycznia 2009r. do 02 lutego 2009r. w Referacie Rozwoju (pok. nr 14)  Urzędu  Miasta Piechowice w godzinach 800-1500.

Przedmiotem wyłożenia są zmiany wprowadzone do w/w projektu w wyniku uwzględnienia przez Burmistrza Miasta uwag oraz dodatkowych wniosków wniesionych do projektu planu po  wyłożeniu do publicznego wglądu.
Zmiany w/w projekcie oznaczono:

  • w części graficznej – stosując żółte tło na czarno – białym rysunku,
  • w tekście (projekcie uchwały) wyróżniając nowe lub korygowane zapisy kolorem czerwonym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 stycznia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice, przy ul. Żymierskiego 49, o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Piechowice, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 lutego 2009r.

Burmistrz Miasta Piechowice
(-) Zofia Grabias- Baranowska

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2008-12-29 15:20:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2008-12-29 15:21:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki