☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Poniedziałek 26.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatki od osób fizycznych

Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub leśnego  OSOBY FIZYCZNE 

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku!!!!!:

Dnia 1 lipca 2019 roku weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów:

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019r., poz. 1104),

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019r., poz.1105),

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019r., poz. 1126).

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji mają zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku. 

Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować załączniki do Uchwały nr 252/XL/2017 Rady Miasta Piechowice z dnia 25 października 2017r. (druki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku) 

LINK DO DRUKÓW OD 01.07.2019 ROKU

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

Miejsce złożenia dokumentów
Referat Finansowy
Pokój nr 15, I piętro
Tel. 75-75-48-910
e-mail: podatki@piechowice.pl

Godziny urzędowania
poniedziałek - wtorek od 7.30 do 16.00
środa - czwartek        od 7.30 do 15.30

piątek                        od 7.30 do 14.30

Wymagane dokumenty:
1. Akt notarialny (np. umowa kupna- sprzedaży, darowizny lub inny tytuł prawny).
2. Dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
3. Wypełniony formularz Informacji podatkowej.

Obowiązek składania informacji  
Obowiązek złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, które są:
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości lub jeżeli posiadanie jest bez tytułu prawnego.

Termin złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne

- 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy są określone uchwałą Rady Miasta Piechowice i obowiązują na terenie gminy. 

Wymiar podatku

W przypadku osób fizycznych podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz leśny na dany rok ustala, w drodze decyzji, Burmistrza Miasta Piechowice. Wymiaru podatku dokonuje się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożonej przez podatnika informacji podatkowej oraz zgromadzonego materiału dowodowego. Podatek płatny jest w czterech ratach, w terminach:

- do 15 marca,
- do 15 maja,
- do 15 września,
- do 15 listopada.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty!!!

Numer rachunku bankowego:

                  Indywidualny Numer Rachunku Bankowego - zgodnie z Decyzją   

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1) grunty,
2) budynki lub ich części,
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowi:
1) dla gruntów - powierzchnia tych gruntów,
2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4-6 - wartość o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych  ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. 

Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale  związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Działalność gospodarcza - działalność, o której mowa w przepisach Prawa działalności gospodarczej

Grunty pozostałe -  opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Za powierzchnię użytkową budynku lub jego części uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późniejszymi zmianami),
 2. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 613 z późn.zmianami
 3. Uchwała nr 267.LIII.2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 września 2014 r. sprawie wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
 4. Uchwała 208/XLII/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 września 2013 r. w sprawie  wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości;
 5. Ustawa z dnia 14 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 1381 z późn. zmianami)
 6. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 465 z późn. zm.)
 7. Uchwała Nr 100/XVI/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 3 grudnia 2015 r.  w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
 8. Uchwała Nr 102/XVI/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji składanych w celu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
 9. Uchwała Nr 170/XXVII/2016 Rady Miasta Piechowice z dnia  27 października 2016 roku w sprawie  ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
 10. Uchwała nr 251/XL/2017  w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
 11. Uchwała nr 252/XL/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 Archiwalne wzory deklaracji obowiązujące do 31 grudnia 2018

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji:Dane o gruntach, budynkach i budowlach podlegających opodatkowaniu  (ZN-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-2) IKONA PDF IKONA DOC
Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o gruntach podlegających opodatkowaniu (ZR-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku rolnym (ZR-2) IKONA PDF IKONA DOC
Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o lasach podlegających opodatkowaniu (ZL-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-2) IKONA PDF IKONA DOC
Informacja o danych osobowych współwłaścicieli/współużytkowników/współposiadaczy/ DO IKONA PDF IKONA DOC

 Archiwalne wzory deklaracji obowiązujące do 31 grudnia 2017

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji:Dane o gruntach, budynkach i budowlach podlegających opodatkowaniu  (ZN-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-2) IKONA PDF IKONA DOC
Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o gruntach podlegających opodatkowaniu (ZR-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku rolnym (ZR-2) IKONA PDF IKONA DOC
Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o lasach podlegających opodatkowaniu (ZL-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-2) IKONA PDF IKONA DOC
Informacja o danych osobowych współwłaścicieli/współużytkowników/współposiadaczy/ DO IKONA PDF IKONA DOC

Archiwalne wzory deklaracji obowiązujące do 31 grudnia 2016

 

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji:Dane o gruntach, budynkach i budowlach podlegających opodatkowaniu  (ZN-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-2) IKONA PDF IKONA DOC
Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o gruntach podlegających opodatkowaniu (ZR-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku rolnym (ZR-2) IKONA PDF IKONA DOC
Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o lasach podlegających opodatkowaniu (ZL-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-2) IKONA PDF IKONA DOC
Informacja o danych osobowych współwłaścicieli/współużytkowników/współposiadaczy/ DO IKONA PDF IKONA DOC

 

 

Archiwalne wzory deklaracji obowiązujące do 31 grudnia 2015

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji:Dane o gruntach, budynkach i budowlach podlegających opodatkowaniu  (ZN-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-2) IKONA PDF IKONA DOC
Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o gruntach podlegających opodatkowaniu (ZR-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku rolnym (ZR-2) IKONA PDF IKONA DOC
Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o lasach podlegających opodatkowaniu (ZL-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-2) IKONA PDF IKONA DOC
Informacja o danych osobowych współwłaścicieli/współużytkowników/współposiadaczy/ DO IKONA PDF IKONA DOC

 Archiwalne wzory deklaracji obowiązujące do 31 grudnia 2012

 1. Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2011-04-13 15:23:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2019-10-02 15:08:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674