☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Niedziela 25.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatki od osób prawnych

Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub leśnego  OSOBY PRAWNE


Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku


Dnia 1 lipca 2019 roku weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów:
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019r., poz. 1104),
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019r., poz.1105),
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019r., poz. 1126).

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji mają zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku.
Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować załączniki do Uchwały nr 252/XL/2017 Rady Miasta Piechowice z dnia 25 października 2017r. (druki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku)
 

LINK DO DRUKÓW OD 01.07.2019 ROKU

 

Formularze zamieszczone poniżej obowiązują do 30.06.2019:
 

Złożenie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub leśnego – OSOBY PRAWNE- Nowe wzory deklaracji obowiązujące od 01.01.2018 roku

Pliki do pobrania

 

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości (DN-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji:Dane o gruntach, budynkach i budowlach podlegających opodatkowaniu  (ZN-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-2) IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja w sprawie podatku rolnego (DR-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o gruntach podlegających opodatkowaniu (ZR-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku rolnym (ZR-2) IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja w sprawie podatku leśnego (DL-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o lasach podlegających opodatkowaniu (ZL-1) IKONA PDF IKONA DOC
Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-2) IKONA PDF IKONA DOC
Informacja o danych osobowych współwłaścicieli/współużytkowników/współposiadaczy/ DO IKONA PDF IKONA DOC

 

Podane wyżej wzory deklaracji i załączników składanych w celu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązują od 01 stycznia 2016 roku. Od tej daty wszelkie deklaracje jak również korekty deklaracji dotyczące okresu przed 01 stycznia 2016 roku należy składać na aktualnie obowiązujących drukach.

Miejsce złożenia dokumentów
Referat Spraw Finansowych
Pokój nr 15, I piętro
Tel. 75-75-48-910
e-mail: podatki@piechowice.pl

Godziny urzędowania
poniedziałek od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

Wymagane dokumenty:
1. Akt notarialny (np. umowa kupna- sprzedaży, darowizny lub inny tytuł prawny).
2. Dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
3. Wypełniony formularz Deklaracji podatkowej.
4. W przypadku składania korekty pisemnie uzasadnienie przyczyn jej złożenia

Obowiązek składania deklaracji  
Obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości ciąży na osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach nieposiadających osobowości prawnej, które są:
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości lub jeżeli posiadanie jest bez tytułu prawnego.

Termin złożenia deklaracji przez osoby prawne

- do 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku dotyczy podatku od nieruchomości
- do 15 stycznia każdego roku podatkowego na podatek rolny i leśny lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Zapłata podatku

W przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej podatek płatny jest na podstawie złożonej przez te podmioty deklaracji podatkowej, bez wezwania na rachunek bankowy budżetu miasta, w terminie:
-  podatek od nieruchomości do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia,
– podatek leśny do 15 każdego miesiąca,
– podatek rolny w proporcjonalnych ratach w terminach do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty!!!

Numer rachunku bankowego:

                  PKO BP S.A. 14 1020 5226 0000 6702 0463 4046

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późniejszymi zmianami),
 2. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 613 z późn. zmianami
 3. Uchwała nr 267.LIII.2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 września 2014 r. sprawie wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
 4. Uchwała 208/XLII/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 września 2013 r. w sprawie  wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości;
 5. Ustawa z dnia 14 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 1381 z późn. zmianami)
 6. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 465 ze zm.)
 7. Uchwała Nr 100/XVI/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 3 grudnia 2015 r.  w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
 8. Uchwała Nr 102/XVI/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji składanych w celu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
 9. Uchwała Nr 170/XXVII/2016 Rady Miasta Piechowice z dnia  27 października 2016 roku w sprawie  ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
 10. Uchwała nr 251/XL/2017  w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
 11. Uchwała nr 252/XL/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 12. Uchwała nr  4/II/2018 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 

Deklaracje na podatek od nieruchomości /z wypełnionymi stawkami/

Deklaracja na podatek od nieruchomości – rok 2019

IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracje na podatek rolny /z wypełnionymi stawkami/

Deklaracja na podatek rolny – rok 2019

IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracje na podatek leśny /z wypełnionymi stawkami/

Deklaracja na podatek leśny – rok 2019

IKONA PDF IKONA DOC

 

Archiwalne wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny obowiązujące do 31-12-2017r.

Deklaracje na podatek od nieruchomości /z wypełnionymi stawkami/
Deklaracja na podatek od nieruchomości – rok 2009 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek od nieruchomości – rok 2010 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek od nieruchomości – rok 2011 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek od nieruchomości – rok 2012 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek od nieruchomości – rok 2013 IKONA PDF IKONA DOC

Deklaracja na podatek od nieruchomości – rok 2014

IKONA PDF IKONA DOC

Deklaracja na podatek od nieruchomości – rok 2015

IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek od nieruchomości – rok 2016 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek od nieruchomości – rok 2017 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek od nieruchomości – rok 2018 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracje na podatek rolny /z wypełnionymi stawkami/
Deklaracja na podatek rolny – rok 2009 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek rolny – rok 2010 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek rolny – rok 2011 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek rolny – rok 2012 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek rolny – rok 2013 IKONA PDF IKONA DOC

Deklaracja na podatek rolny – rok 2014

IKONA PDF IKONA DOC

Deklaracja na podatek rolny – rok 2015

IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek rolny – rok 2016 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek rolny – rok 2017 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek rolny – rok 2018 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracje na podatek leśny /z wypełnionymi stawkami/
Deklaracja na podatek leśny – rok 2009 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek leśny – rok 2010 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek leśny – rok 2011 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek leśny – rok 2012 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek leśny – rok 2013 IKONA PDF IKONA DOC

Deklaracja na podatek leśny – rok 2014

IKONA PDF IKONA DOC

Deklaracja na podatek leśny – rok 2015

IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek leśny – rok 2016 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek leśny – rok 2017 IKONA PDF IKONA DOC
Deklaracja na podatek leśny – rok 2018 IKONA PDF IKONA DOC

  


Wzory deklaracji obowiązujące do 31 grudnia 2012

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2012-01-10 13:56:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2019-11-29 12:54:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674