☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Piątek 26.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Miasta Piechowice w dniu 27 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 27 czerwca 2013 roku (czwartek) godz. 15.00 w Piechowickim Ośrodku Kultury ul. Żymierskiego 53, XXXIX zwyczajną sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2.Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.Wnioski i zapytania mieszkańców.
4.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Piechowice za rok 2012 oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2012 rok:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta Piechowice w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Piechowice;
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Piechowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2012 rok;
c)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz wnioski o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice;
d)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
5.Dyskusja Radnych, osób zaproszonych oraz mieszkańców.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
A/zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Piechowice za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2012 rok;
B/udzielenia Burmistrzowi Miasta Piechowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2012 rok;
C/nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice (Joanna Schilbock);
D/nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice (Eckart Schilbock);
E/nadania tytułu  Honorowego Obywatela  Miasta  Piechowice (Edward Wryszcz);
F/zmiany Uchwały nr 230/XXXIII/01 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach publicznych oraz ustalania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego zmienionej uchwałą nr 124/XXVI/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 26 czerwca 2012 roku;
G/wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
H/wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice;
I/zmian w budżecie Miasta Piechowice na 2013 rok;
J/zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2013-2022;
K/emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
L/zapewnienia niezależnego Radcy Prawnego celem sporządzenia opinii prawnej dla potrzeb Komisji Rewizyjnej w ramach prowadzonej kontroli problemowej.
7.Informacja z działalności między sesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
8.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta
9.Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich
10.Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
11.Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad.
                                                                                                          
                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                   Rady Miasta Piechowice
                                                                                                         /Daniel Potkański/
                                        

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Polaczek
(2013-06-20 15:08:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Polaczek
(2013-06-20 17:35:59)
 
 
ilość odwiedzin: 2845675

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X