☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Wtorek 15.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na IV sesję Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami) zwołuję na dzień 29 stycznia 2015 roku godz. 15.00 w sali widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury  IV sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

A. przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. na terenie Gminy Miejskiej Piechowice zgodnie z wnioskiem Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowcu.,
B. dopłat do cen dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) i użytkowników rodzinnych ogródków działkowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice na okres od 01 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
C. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice w zakresie jednostki strukturalnej Piechowice – obszar planistyczny „C”,
D. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „Górzyniec” w Piechowicach, dla działek nr 115/12 i nr 115/13 położonych pomiędzy ulicą Zawadzkiego, ulicą Jaworową i ulicą Słoneczną,
E. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicy działki nr 113 w jednostce strukturalnej Pakoszów w Piechowicach,
F. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w granicach działek nr 53/1; 53/2; 54/1; 54/3 i 54/4 oraz 152/1 i 152/2 w jednostce strukturalnej Michałowice w Piechowicach,
G. zmiany uchwały nr 298/L/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Piechowice lub jej jednostkom podległym
H. wyboru przedstawicieli Rady Miasta Piechowice do Kapituły Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice.
I.   ustalenia diet dla radnych, przewodniczących komisji oraz przewodniczących zarządów osiedli Gminy Miejskiej  Piechowice

4.  Wnioski i zapytania mieszkańców.
5.  Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
6.  Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta.
7.  Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
8.  Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9.  Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10 Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Paweł Zackiewicz        

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2015-01-23 15:58:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2015-01-23 16:00:27)
 
 
ilość odwiedzin: 3078800

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X