Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 20.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 46/50, am. 1 o pow. 19m2

 Piechowice, dnia 12.08.2015r.
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ustnym nieograniczonym
 
Burmistrz Miasta Piechowice ogłasza przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 46/50, am. 1 o pow. 19m2 położonej w Piechowicach, Obręb: 0004 przy ul. Piastowskiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00043483/0.
 1. Z przeznaczeniem pod budowę budynku garażowego w zabudowie szeregowej (pięć boksów garażowych).
 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piastowskiej w Piechowicach nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym jest na cele zespołu garaży (symbol planu KPG.1).
 3. Termin zabudowy działki - pięć lat.
 4. Wartość działki została ustalona na kwotę - 3.000,00 zł.
 5. Forma własności - działka zostanie oddana w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat.
 6. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ustalonej wartości działki powiększona o kwotę podatku VAT w wysokości 23%. Następne opłaty roczne w wysokości 3% wartości gruntu + VAT (w wysokości 23%) płatne będą w terminie do dnia 31 marca każdego roku począwszy od 2016r. przez cały okres użytkowania.
 7. Nabywca działki ponosi koszty umowy notarialnej oraz wpisu do księgi wieczystej.
 8. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 21.09.2015r. o godz. 915siedzibie Urzędu Miasta Piechowice przy ul. Żymierskiego nr 49 (na parterze pok. nr 4).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 3.000,00 zł. 
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie z 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców(tj. Dz. U. Nr 167 poz.1758 z 2004r. z późn. zm.).
 2. Wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości wynosi 300,00 zł należy wpłacić w terminie do dnia 17.09.2015r. Urzędu Miasta Piechowice PKO BP SA O/Jelenia Góra nr 57 1020 2137 0000 9102 0147 6241.
 3. Przed otwarciem przetargu należy przedstawić komisji przetargowej dowody wpłaty wadium oraz dowody osobiste.
 4. Minimalne postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1% wartości działki, tj. po zaokrągleniu 30 zł.
 5. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zostanie zwrócone.
 6. Po wygraniu przetargu nabywca zobowiązany jest wpłacić pozostałą kwotę pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% oraz kosztami, o których mowa w pkt.7, w terminie14-tu dni licząc od dnia podpisania protokołu z przetargu. Niedotrzymanie terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni się niebyłym.
 7. W przypadku rezygnacji z nabycia ww. działki (po wygraniu przetargu) wadium przepada.
 8. Przetarg odbędzie się w formie licytacji ustnej.
 9. Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony protokół.
 10. Ustala się miesięczny termin podpisania aktu notarialnego.
 11. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w terminie do dnia 21.09.2015r. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Piechowice oraz na stronie internetowej Gminy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2015-08-12 13:00:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2015-08-12 13:01:55)
 
 
ilość odwiedzin: 2463648

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X