☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Wtorek 15.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Miasta Piechowice

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446) zwołuję na dzień 28 czerwca 2016 roku o godz. 14.00 w sali widowiskowe Piechowickiego Ośrodka Kultury,  XXIII sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.

 2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2015 rok.

 4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Piechowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2015r.

 5. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice za 2015r.

 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Piechowice za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2015 rok;

 2. udzielenia Burmistrzowi Miasta Piechowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2015 rok;

 3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Piechowice;

 4. wydania opinii dotyczącej projektu „planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego”;

 5. zabezpieczenia środków finansowych na prefinansowanie projektu pn. „Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła ”przewidzianego do realizacji przez Piechowicki Ośrodek Kultury w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020;

 6. uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022;

 7. zgody na nabycie przez Gminę Miejską Piechowice nieruchomości działki nr 197;

 8. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice;

 9. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

 10. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;

 11. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości;

 12. zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2016;

 13. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice;

 14. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 roku

 1. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta.

 2. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.

 3. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.

 4. Wnioski i zapytania mieszkańców.

 5. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.

 6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 7. Sprawy różne.

 8. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice

Paweł Zackiewicz              

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2016-06-16 15:19:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2016-06-16 15:25:38)
 
 
ilość odwiedzin: 3078701

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X