☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 23/2007

ZARZĄDZENIE NR  23/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 23 marca 2007 r.

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piechowic.

Na podstawie art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008)

zarządzam co następuje:

1.  Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Piechowice stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piechowice stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.    Traci moc zarządzenie Nr 18/2006 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 09 maja 2006 r w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piechowic.

4.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Piechowice

 

                                                       Zofia Grabias - Baranowska


                                                           Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 23  /2007

Burmistrza Miasta Piechowice

 z dnia 23 marca 2007r.

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Piechowice

§1

Przedsiębiorca zobowiązany jest do:

1)  złożenia wniosku opracowanego zgodnie z art.8 ust.1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),

2)  określenia rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

3)  udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów przez zakład, o którym mowa w §2 ust.2,

4)  niezwłocznego zgłaszania Burmistrzowi Miasta Piechowice wszelkich zmian w danych określonych w zezwoleniu.

§2

1.  Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku, powinna być prowadzona zgodnie z „Międzygminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Karkonoskich” zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Piechowice Nr 204/XXXIX/2005 z dnia 27 września 2005 r.

2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania do Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich, ul. Robotnicza 5, 58-533 Mysłakowice następujących odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości:

1)  niesegregowane, które nie mogą być poddane odzyskowi,

2)  niesegregowane nadające się do odzysku,

3) roślinne,

4)  z selektywnej zbiórki ,

5)  wielkogabarytowe,

6)  z remontów

3.       Przedsiębiorca, przed przekazaniem odebranych odpadów komunalnych do miejsca, o którym mowa w ust 2 może, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzić sortowanie lub kompostowanie tych odpadów w instalacjach do których posiada tytuł prawny na podstawie odrębnych decyzji.

§3

1.       Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

2. Bazowa ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wytworzona w roku 1995r. na terenie Piechowic wynosi 540  Mg.

3.Udział przedsiębiorcy w rynku usług stanowi iloraz masy niesegregowanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę i łącznej masy tych odpadów odebranych z terenu Miasta Piechowice w danym roku.

 

4.       Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia sposobu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

§4

1.       Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych.

2.       Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów korzystania z jego usług zawierających daty odbioru, ilości i rodzaje odebranych odpadów .

§5

1.       Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Piechowice”.

2.       Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w §2 ust. 2, z częstotliwością określoną w  Regulaminie.

§6

1.  Pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z którym posiada umowę na odbieranie odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Piechowice”.

2.  Zalecane jest aby przedsiębiorca posiadał możliwości mycia i odkażania pojemników na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości .

§7

1.  Pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny:

1)  spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908),

2)  być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów,

3)  posiadać deklaracją zgodności WE lub certyfikat zgodności CE wymagany ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) w terminie do dnia 30 grudnia 2009 roku,

4)  być oznakowane nazwą i adresem przedsiębiorcy.

2.  Pojazdy przeznaczone do transportu kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe z urządzeniem wywrotu powinny posiadać dodatkowo zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów siatką lub plandeką.

3.       Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane możliwości, własne lub obce w postaci usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady, w zakresie przechowywania i prowadzenia obsługi pojazdów, o których mowa w ust. 1 i 2.

 

§8

1.Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny być myte i dezynfekowane    wewnętrznie i zewnętrznie z częstotliwością gwarantującą ich należyty stan sanitarny

2.       Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym takie usługi.

§9

Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność będącą przedmiotem wniosku w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu.

§10

1.    Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów korzystania z usług.

2.    Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:

1)  imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,

2)  adres nieruchomości,

3)  data zawarcia umowy,

4)  rodzaj (kod) odbieranych odpadów,

5)  częstotliwość odbioru.

3.       Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Miasta w Piechowicach posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Piechowic .

§11

1.    Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r .w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 152, poz. 1736).

2.    Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazywania Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi zgodnie z art. 37 ustawy o odpadach według rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 152, poz.1737).

3.    Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Piechowic w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykazu właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz zawiera imię nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

4.    Przedsiębiorca jest zobowiązany, zgodnie z art. 9a ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do sporządzania i przekazywania w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy Burmistrzowi Piechowic informacji dotyczącej:

1)   masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu Miasta Piechowic ,

2)  sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

3)   masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

4)  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku odpadów i sposobu ich zagospodarowania.

 

§12

1.    Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszym zarządzeniu zgodnie z art.9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2.    Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art.9 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3.    Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Piechowice

 

Zofia Grabias-Baranowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr   23  ./2007

                               Burmistrza Miasta Piechowice

           z dnia 23 marca 2007r

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piechowice

§1

Przedsiębiorca zobowiązany jest do:

1)  złożenia wniosku opracowanego zgodnie z art.8 ust.1 i 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),

2)  udokumentowania możliwości świadczenia usługi, o której mowa w § 3 ust. 2,

3)  niezwłocznego zgłaszania Burmistrzowi Miasta Piechowice  wszelkich zmian

w danych określonych w zezwoleniu.

§2

1.    Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i na warunkach w niej określonych.

2.    Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi z podaniem daty jej wykonania, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny.

§3

1.        Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Piechowice ”

2.        Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków w Piechowicach, ul. Cieplicka 28 ( zarządca: Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach, ul. Boczna 15) lub, w przypadku gdy ta stacja zlewna z przyczyn technicznych nie może tymczasowo przyjmować nieczystości ciekłych do automatycznej stacji zlewnej  na terenie oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej (zarządca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze, ul. Pl. Piastowski 12)

3.    Przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością uzgodnioną ze stacją zlewną w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.

§4

1.    Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908).

2.    Pojazdy, o których mowa w ust. 1, powinny:

1)  posiadać deklaracją zgodności WE lub certyfikat zgodności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) w terminie do dnia 30 grudnia 2009 roku.

2)  być oznaczone nazwą i adresem przedsiębiorcy.

3.       Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane możliwości, własne lub obce - w postaci usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady, w zakresie przechowywania i prowadzenia obsługi pojazdów, o których mowa w ust. 1.

§5

1.    Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być:

1)  odkażane w części spustowej - po każdym napełnieniu i opróżnieniu zbiornika pojazdu,

2)  myte zewnętrznie i wewnętrznie oraz odkażane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

1.    Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych lub posiadanie umowy z podmiotem świadczącym takie usługi.

§6

1.    Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

2.  Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:

1)  imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,

2)  adres nieruchomości,

3)  data zawarcia umowy,

4)  pojemność zbiornika bezodpływowego,

5)  częstotliwość opróżniania.

2.    Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust.1, pracownikom Urzędu Miasta w Piechowicach posiadającym stosowne upoważnienie Burmistrza Miasta Piechowice.

§7

1.    Przedsiębiorca jest zobowiązany, zgodnie z art. 9a ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Miasta Piechowice w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca, wykazu właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykazu właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz zawiera imię nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

2.    Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Miasta Piechowice informacji dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z terenu Miasta w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

§8

1.    Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszym zarządzeniu zgodnie z art.9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2.    Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodne z art.9 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3.    Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Piechowice

 

Zofia Grabias-Baranowska

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-03-26 13:46:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-03-26 13:47:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674