☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 28.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 45/2007

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 45/2007

BURMISTRZA  MIASTA PIECHOWICE

Z DNIA 25 CZERWCA  2007 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice dotyczącego terenów oznaczonych w projekcie zmian w studium jako obszary A i B.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., ze zmianami) oraz na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Burmistrz Miasta Piechowice zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Uwagi wniesione do projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice rozpatruje się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Integralną częścią zarządzenia jest załącznik nr 1 – Rozstrzygnięcie Burmistrza  Miasta Piechowice w sprawie rozpatrzenia uwag.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 45/2007

Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 25 czerwca 2007r.

 

 

Rozstrzygnięcie Burmistrza  Miasta Piechowice w sprawie rozpatrzenia uwag

 

 

Lp

Autor uwag

Treść uwag

Uwagi uwzględnione

Uwagi nieuwzględnione

Uwagi, wyjaśnienia dodatkowe

1.

CARLOS BIURO PODRÓŻY TOM-TUR sp z o.o.

Ul. 1 Maja 1

Szklarska Poręba

Wniosek o wprowadzenie w studium oraz dokumentach planistycznych po nim następujących zapisów umożliwiających realizację w obrębie działki nr 7 obr. Pakoszów obiektu technicznej obsługi pojazdów, transportu kołowego z częścią handlową, zapleczem biurowym i infrastrukturą techniczną oraz zjazdu drogowego z drogi krajowej nr 3 o parametrach odpowiednich dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3.5t.

 

Uwaga nie uwzględniona.

Teren, którego uwaga dotyczy leży poza obszarami objętymi zmianami w studium.

Ustalenie szczegółowych zasad obsługi komunikacyjnej działki nie jest przedmiotem studium.

Obecne ustalenia studium pozwalają na realizację wnioskowanej funkcji.

2.

Kazimierz Hałucha

Schulstrasse 8

35 083 Wetter

Wniosek o skorygowanie ustaleń projektu zmian studium i przypisanie n/w działkom w obrębie Piastów następujących przeznaczeń (wg systematyki funkcjonalnej określonej w projekcie studium):

-          działki nr 221, 230, 232 i 239 – U-M II,

-          działka nr 241/5 – U-M I,

-          działka nr 244 – P-U

 

Uwagi nie uwzględnione.

Działki nr 221, 230 i 232 położone są poza obszarem zmian w studium.

Działka nr 239 stanowi niewielki fragment dużego obszaru przeznaczonego pod usługi z zielenią towarzyszącą i mieszkalnictwo – tj przeznaczenie bardzo zbliżone do wnioskowanego w uwadze. Oceniono, że nie ma podstaw przestrzennych do zmiany zaproponowanych ustaleń, szczególnie, że wielkość działki nie pozwala na realizację w jej obrębie dużego programu użytkowego, a warunki obsługi komunikacyjnej są istotnie ograniczone.

Działka nr 241/5 zgodnie z zapisami studium w wersji wyłożonej do wglądu publicznego może być przeznaczona pod funkcje usługowe (jako towarzy-szące i uzupełniające).

Uwagi dotyczącej działki nr 244 nie uwzględniono w związku z rozpatrzeniem zbiorowej uwagi grupy mieszkańców (poz.6).

 

3.

Krystyna Pikulska

Podgórki 104

59-550 Wojcieszów

Wniosek o:

1)       utrzymanie drogi dojazdowej nr 260 obręb Piastów,

2)       ustalenie dla działki nr 272/7 przeznaczenia rolniczego i budowlanego – bez żadnych ograniczeń

 

Uwagi nie uwzględnione:

Ad. 1:

zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ze względu na skalę i stopień ogólności nie rozstrzygają o zachowaniu bądź likwidacji dróg i ulic układu dojazdowego.

Ad. 2:

Wprowadzenie studium zapisów umożliwiających pełną dowolność i zagospodarowaniu terenów jest całkowicie sprzeczne z:

-          wymaganiami ustawowymi i zasadami planowania przestrzennego,

-          celem dla jakiego sporządza się w/w dokument,

-          potrzebami gminy, która na podstawie studium winna prowadzić racjonalną gospodarkę przestrzenną i komunalną.

 

4.

Bożena i Andrzej Bartosiak

Al. Wyszyńskiego 65/7

94-047 Łódź

Wniosek o zachowanie w projekcie zmiany studium funkcji rolniczej w obrębie działkę nr 17/2, 273, 274, 275 i 420 położonych w obszarze „B”

Uwagi uwzględnione w odniesieniu do działek nr 273,  274 i części działek nr 275 i 17/2

Uwagi nie uwzględnione w odniesieniu do części działek nr 275 oraz 17/2 oraz działki nr 420.  Tereny te są częściowo zabudowane lub leżą w sąsiedztwie terenów zainwestowanych  i przeznaczonych pod zabudowę co nie daje przesłanek do uwzględnienia uwag.

 

 

Decyzje planistyczne muszą uwzględniać szerszy kontekst przestrzenny wykraczający poza granice władań poszczególnych właścicieli,  potrzeby  społeczności lokalnej ,  skutki ekonomiczne i terenowo prawne.

Ponadto uwagi są sprzeczne z wszelkimi wcześniejszymi wystąpieniami Państwa Bartosiak (pozostającymi w dokumentacji formalno – prawnej) - na etapie wniosków do studium oraz w ramach uwag do pierwszego wyłożenia dokumentu do wglądu publicznego. Wówczas Wnoszący domagali się możliwie najszerszego przeznaczenia ich nieruchomości na cele inwestycyjne widząc pełne uzasadnienie takich działań.

5.

Andrzej Zieliński

ul. Jeleniogórska 2

58-573 Piechowice

Sprzeciw wobec:

1)       pominięcia  w ustaleniach zmian w studium wniosku złożonego przez Wnoszącego dnia 22.12.2006r.,

2)        ustaleń dotyczących terenu sąsiadującego z lasem Wnoszącego i stacją paliw (KS)

 

Uwagi nie uwzględnione

Wnioski złożone przez P. Zielińskiego pismem z dnia 22.12.2006r.  nie odnoszą się do obszarów objętych zmianą studium.

Analogicznie teren, na którym Wnoszący kwestionuje ustalenia leży poza tymi obszarami.

6.

Irena Chłąd

ul. Pakoszowska 49

58-573 Piechowice

Wniosek o:

1)       zakaz powiększania terenów Fabryki Płytek Ceramicznych „Polcolorit”

2)       nie dopuszczenie możliwości wprowadzania szeroko pojętych usług

Uwagi uwzględnione w części poprzez następujące skorygowanie zapisów studium:

1)       zakaz rozbudowy zakładu „Polcolorit” poza terenem, do których zakład posiada tytuł prawny w chwili uchwalenia studium,

2)       ograniczenie możliwości wprowadzania usług na terenie zakładu wyłącznie do usług nieuciążliwych w myśl obowiązujących przepisów szczególnych (zamiast „szeroko pojętych usług”)

Uwagi nie uwzględnione w części związanej z całkowitym wyeliminowaniem możliwości wprowadzania funkcji usługowych w obrębie zakładu.

Wymiana funkcji produkcyjnych na nieuciążliwe usługi jest działaniem, którego konsekwencją byłoby zmniejszenie uciążliwości zakładu. Dlatego też rezygnację z zapisu umożliwiającego wprowadzanie usług w miejsce przemysłu  uznano za nieuzasadnioną i blokującą możliwość łagodzenia lokalnych konfliktów sąsiedztwa.

 

7.

Anna Zdunek

ul. Pakoszowska 41

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

8.

Janina Serniuk

ul. Pakoszowska 69

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

9.

Monika Serniuk

ul. Pakoszowska 69

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

10.

Franciszek Serniuk

ul. Pakoszowska 69

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

11.

Małgorzata Łagiewka

ul. Pakoszowska 69

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

12.

Piotr Łagiewka

ul. Pakoszowska 69

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

13.

Jadwiga Adamczuk

ul. Pakoszowska 73

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

14.

Jan Płuciennik

ul. Widok 3

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

15.

Tomasz Geremek

ul. Pistów 4/3

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

16.

Krzysztof Wilczyński

ul. Piastów 3

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

17.

Henryk Boryniec

ul. Widok 3

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

18.

Andrzej Górski

ul. Piastów 13

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

 

 

19.

Sławomir Bielecki

ul. Stroma 19

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

20.

Ewa i Andrzej Zielińscy

ul. Jeleniogórska 2

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

21.

Bożena Bartosiak

ul. Pakoszowska 45

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

22.

Anastazja Jagielska

ul. Pakoszowska 67a

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

23.

Anna Jagielska

ul. Pakoszowska 67a

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

24.

Wojciech Jagielski

ul. Pakoszowska 67a

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

25.

Anna Wiśniewska

ul. Jeleniogórska 5

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

26.

Ryszard Wiśniewski

ul. Jeleniogórska 5

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

27.

Stanisław Bojarczuk

ul. Pakoszowska 63

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

28.

Kazimierz Haucha

ul. Łąkowa 16

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

29.

Grzegorz Figura

ul. Piastów 13/1

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

30.

Olga Marek

ul. Pakoszowska 41

58-573 Piechowice

 

j.w.

j.w.

j.w.

 

31.

Beata i Grzegorz Rogoś

ul. Pakoszowska 69

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

32.

Alina Kania

ul. Widok 4

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

33.

Helena Kania

ul. Widok 4

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

34.

Henryk Kania

ul. Widok 4

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

35.

Sylwiusz Kania

ul. Widok 4

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

36.

Katarzyna Wicher

ul. Widok 4

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

37.

Paweł Wicher

ul. Widok 4

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

38.

Bogusława Kuźmińska

ul. Pakoszowska 39

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

39.

Kuźmiński Roman

ul. Pakoszowska 39

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

40.

Krystkiewicz Znon

ul. Pakoszowska 61

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

41.

Marek Chromik

ul. Widok 1

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

42.

Wanda Świątek

ul. Piastów 13/1

58-573 Piechowice

j.w.

j.w.

j.w.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-07-13 14:48:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-07-13 14:54:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674