☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Niedziela 03.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. pozyskiwania środków pomocowych

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta Piechowice

ogłasza nabór kandydatów na

stanowisko ds. pozyskiwania środków pomocowych

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe,
 5. znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów dotyczących pozyskiwania środków w ramach programów pomocowych,
 6. umiejętność obsługi programów komputerowych – Word, Excel,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 8. komunikatywność i skrupulatność,
 9. niekaralność za przestępstwa umyślne.

2. Wymagania dodatkowe

 1. kursy lub studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania i zarządzania funduszami
 2. Unii Europejskiej,
 3. znajomość języka obcego /język angielski lub niemiecki/.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. bieżący monitoring funduszy unijnych dających możliwości pozyskania środków pomocowych oraz innych pozabudżetowych środków finansowych,
 2. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, kompletowaniem i składaniem wniosków o środki pomocowe,
 3. prowadzenie okresowych kontroli zaawansowania i realizacji zadań , na które otrzymano środki pomocowe oraz ich rozliczanie,
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta oraz jednostkami podległymi Radzie Miasta poprzez wymianę informacji o źródłach pozyskiwania środków pomocowych, w szczególności z UE,
 5. udział w szkoleniach i naradach związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych,
 6. terminowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej z zakresu zajmowanego stanowisk.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. zaświadczenie o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Piechowicach lub pocztą na adres Urząd Miasta Piechowice, 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków pomocowych” w terminie do dnia 7 września 2007 roku do godziny 1530.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Piechowice / piechowice.bip.pbox.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /tekst. jedn. Dz. U. Nr 101 z 2002 roku poz. 926 z późn. zm./

 

BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE

Zofia Grabias-Baranowska

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-08-24 10:31:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-08-24 10:34:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674